Statut

Wybór działu:

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SZTUKI POLSKIEJ ING

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


Fundatorami „Fundacji Sztuki Polskiej ING” zwanej dalej Fundacją są następujące Spółki:

1.

ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), przy Strwainskylaan 2631,

2.

ING Bank Śląski S.A. (poprzednio działająca pod firmą Bank Śląski S.A.) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

3.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. (poprzednio działająca pod firmą Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A.) z siedzibą w  Warszawie przy ul. Ludnej 2, 4. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 10/14,

4.

ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 10/14,

5.

ING Investement Management (Polska) S.A. (poprzednio działająca pod firmą ING BSK Asset Management S.A.) z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 10/14,

6.

ING Real Estate Development Sp. z o.o. (poprzednio działająca pod firmą ING Real Estate Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59.

§ 2


Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3


Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4 

1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5


Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa zagraniczne, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 6


Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7


Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 8


Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II

Cele i zasady Fundacji

§ 9


Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju polskiej sztuki.

§ 10


Wspierając artystów działających w obszarze sztuk wizualnych, Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1.

organizowanie i finansowanie:
- wystaw artystycznych,
- stypendiów i nagród dla artystów,
- konferencji, seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
- działalności informacyjnej i wydawniczej,
- innych działań realizujących cel Fundacji.

2.

stworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej powstałych po 1990 roku.

3.

współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętymi celami Fundacji.

4.

współpracę z zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie objętym celami Fundacji.

5.

skupianie wokół celu Fundacji artystów, krytyków, miłośników sztuki i przedstawicielstwa zagraniczne.

§ 11


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§ 12


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 9 000 PLN (słownie dziewięć tysięcy złotych), wymieniony i opisany w akcie notarialnym jej ustanowienia z dnia 14 marca 2000 roku, sporządzonym przez notariusza Andrzeja Przybyłę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Wspólnej 65/21, Repertorium nr 982/2000.

§ 13


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 14


Dochody Fundacji pochodzą z:

1.

darowizn pochodzących od Fundatorów i Darczyńców, jak również z darowizn oraz spadków i zapisów fizycznych,

2.

dochodów ze zbiórek publicznych,

3.

odsetek bankowych od lokat,

4.

praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw.

§ 15


Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w § 14 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 16


Organami Fundacji są:

Rada Darczyńców,

Rada Fundacji,

Zarząd.

§ 17


1.

Radę Darczyńców tworzą podmioty, które zadeklarowały stałą gotowość przekazywania darowizn na rzecz Fundacji w zakresie określonym przez Radę Fundacji i zostały powołane do Rady Darczyńców na podstawie uchwały Rady Fundacji.

2.

W przypadku zaprzestania finansowania Fundacji przez Darczyńcę, Rada Fundacji ma prawo podjąć uchwałę o odwołaniu Darczyńcy z Rady Darczyńców.

§ 18


1.

Radę Fundacji tworzą osoby desygnowane przez Fundatorów i członków Rady Darczyńców. Każdy z Fundatorów (za wyjątkiem ING Bank Śląski S.A. , który ma prawo wskazać 5 (pięciu) reprezentantów do Rady Fundacji ) i każdy z członków Rady Darczyńców ma prawo wskazać jednego reprezentanta do Rady Fundacji.

2.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

3.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów.

4.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

5.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Prezes Zarządu.

6.

Przedstawiciel Zarządu Fundacji może zostać zaproszony na posiedzenie Rady Fundacji.

§ 19


1.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos Przewodniczącego.

2.

Rada Fundacji może również podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.

Do kompetencji Rady należy:
- ustanawianie zasad, strategii i polityki Fundacji,
- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
- kontrolowanie i ocenianie prac Zarządu,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
- podejmowanie uchwał w sprawie zakresu partycypacji Fundatorów i Darczyńców w finansowaniu działalności Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Darczyńców,
- podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § § 25.2. 27.2, 28.2,29.2 i 31.

§ 20


Zarząd składa się od jednej do pięciu osób w tym Prezesa i jest powoływany przez Radę Fundacji.

§ 21


Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

§ 22


1.

Rada Fundacji może odwołać Zarząd lub członka Zarządu w każdym czasie.

2.

Członek Zarządu ma prawo zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie.

§ 23


1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji zgodnie z zasadami, strategią i polityką ustalonymi przez Radę Fundacji,
- przyjmowanie darowizn pochodzących od Fundatorów, Darczyńców i innych podmiotów prawa, spadków i zapisów osób fizycznych zgodnie z zasadami, strategią i polityką ustalonymi przez Radę Fundacji,
- uchwalanie programów działania oraz roboczych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
- występowania z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§ 24


Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa 2 członków Zarządu łącznie.

§ 25


1.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.

Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundacji.

§ 26


Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

§ 27


1.

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd Regulamin.

2.

Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 28


1.

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

2.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji.

§ 29


1.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.

2.

Decyzje o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

3.

Połączenie nie może nastąpić, gdyby w jego wyniku nastąpiła istotna zmiana celu Fundacji.

§ 30


Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 31


Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 32


Majątek po likwidacji Fundacji przekazuje się Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie.

§ 33


Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 34


Fundacja składa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok.

Statut Fundacji Sztuki Polskiej ING

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności