Statut

Wybór działu:

Tekst jednolity
Statutu Fundacji Sztuki Polskiej ING

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundatorami „Fundacji Sztuki Polskiej ING” zwanej dalej Fundacją są następujące Spółki:

1.
ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), przy Strwainskylaan 2631,

 

2.
ING Bank Śląski S.A. (poprzednio działająca pod firmą Bank Śląski S.A.) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

 

3.
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. (poprzednio działająca pod firmą Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A.) z siedzibą w  Warszawie przy ul. Ludnej 2, 4. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 10/14,

 

4.
ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 10/14,

 

5.
ING Investement Management (Polska) S.A. (poprzednio działająca pod firmą ING BSK Asset Management S.A.) z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 10/14,

 

6.
ING Real Estate Development Sp. z o.o. (poprzednio działająca pod firmą ING Real Estate Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 

§ 4

 

1.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa zagraniczne, a także przystępować do spółek i fundacji.

 

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§ 7

Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

§ 8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział II
Cele i zasady Fundacji

 

§ 9

Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju polskiej sztuki.

 

§ 10

Wspierając artystów działających w obszarze sztuk wizualnych, Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 

1.
organizowanie i finansowanie:

 • wystaw artystycznych,
 • stypendiów i nagród dla artystów,
 • konferencji, seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
 • działalności informacyjnej i wydawniczej,
 • innych działań realizujących cel Fundacji.

 

2.
stworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej powstałych po 1990 roku.

 

3.
współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętymi celami Fundacji.

 

4.
współpracę z zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie objętym celami Fundacji.

 

5.
skupianie wokół celu Fundacji artystów, krytyków, miłośników sztuki i przedstawicielstwa zagraniczne.

 

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

 

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 9 000 PLN (słownie dziewięć tysięcy złotych), wymieniony i opisany w akcie notarialnym jej ustanowienia z dnia 14 marca 2000 roku, sporządzonym przez notariusza Andrzeja Przybyłę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Wspólnej 65/21, Repertorium nr 982/2000.

 

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 

1.
darowizn pochodzących od Fundatorów i Darczyńców, jak również z darowizn oraz spadków i zapisów fizycznych,

 

2.
dochodów ze zbiórek publicznych,

 

3.
odsetek bankowych od lokat,

 

4.
praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw.

 

§ 15

Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w § 14 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

Rozdział IV
Organy Fundacji

 

§ 16

Organami Fundacji są:
Rada Darczyńców,
Rada Fundacji,
Zarząd.

 

§ 17

 

1.
Radę Darczyńców tworzą podmioty, które zadeklarowały stałą gotowość przekazywania darowizn na rzecz Fundacji w zakresie określonym przez Radę Fundacji i zostały powołane do Rady Darczyńców na podstawie uchwały Rady Fundacji.

 

2.
W przypadku zaprzestania finansowania Fundacji przez Darczyńcę, Rada Fundacji ma prawo podjąć uchwałę o odwołaniu Darczyńcy z Rady Darczyńców.

 

§ 18

 

1.
Radę Fundacji tworzą osoby desygnowane przez Fundatorów i członków Rady Darczyńców. Każdy z Fundatorów (za wyjątkiem ING Bank Śląski S.A. , który ma prawo wskazać 5 (pięciu) reprezentantów do Rady Fundacji ) i każdy z członków Rady Darczyńców ma prawo wskazać jednego reprezentanta do Rady Fundacji.

 

2.
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

 

3.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów.

 

4.
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

5.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Prezes Zarządu.

 

6.
Przedstawiciel Zarządu Fundacji może zostać zaproszony na posiedzenie Rady Fundacji.

 

§ 19

 

1.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos Przewodniczącego.

 

2.
Rada Fundacji może również podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

3.
Do kompetencji Rady należy:

 • ustanawianie zasad, strategii i polityki Fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • kontrolowanie i ocenianie prac Zarządu,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zakresu partycypacji Fundatorów i Darczyńców w finansowaniu działalności Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Darczyńców,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § § 25.2. 27.2, 28.2,29.2 i 31.

 

§ 20
Zarząd składa się od jednej do pięciu osób w tym Prezesa i jest powoływany przez Radę Fundacji.

 

§ 21
Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

 

§ 22

 

1.
Rada Fundacji może odwołać Zarząd lub członka Zarządu w każdym czasie.

 

2.
Członek Zarządu ma prawo zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie.

 

§ 23

 

1.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2.
Do zakresu kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji zgodnie z zasadami, strategią i polityką ustalonymi przez Radę Fundacji,
 • przyjmowanie darowizn pochodzących od Fundatorów, Darczyńców i innych podmiotów prawa, spadków i zapisów osób fizycznych zgodnie z zasadami, strategią i polityką ustalonymi przez Radę Fundacji,
 • uchwalanie programów działania oraz roboczych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 • występowania z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

 

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa 2 członków Zarządu łącznie.

 

§ 25

 

1.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

2.
Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundacji.

 

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

 

§ 27

 

1.
Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd Regulamin.

 

2.
Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

§ 28

 

1.
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

 

2.
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji.

 

§ 29

 

1.
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.

 

2.
Decyzje o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

3.
Połączenie nie może nastąpić, gdyby w jego wyniku nastąpiła istotna zmiana celu Fundacji.

 

§ 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

 

§ 31

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 32

Majątek po likwidacji Fundacji przekazuje się Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie.

 

§ 33

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 34

Fundacja składa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok.

 

 

Statut Fundacji Sztuki Polskiej ING

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności