Regulamin

Warunki korzystania z serwisu www.INGART.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Fundacji Sztuki Polskiej ING" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie www.INGART.pl

 

II. DEFINICJE

Użyte w Warunkach sformułowania oznaczają:

Fundacja - oznacza Fundację Sztuki Polskiej ING z siedzibą w Warszawie

Serwis - oznacza Serwis Tematyczny Fundacji, poświęcony tematyce sztuki oraz działalności Fundacji

Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach treści udostępnione przez Fundację

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszych Warunkach.

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU.

Dostęp do części zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika  jakichkolwiek warunków, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie serwisu.

 

IV. WYMOGI TECHNICZNE UŻYTKOWNIKA

Fundacja zaleca używanie aktualnych wersji następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu: 

  • MS Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • CHROME
  • Safari

Fundacja zaleca aby systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

V. ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI

Fundacja zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony. 

VI. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA 

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa (włączywszy poszanowanie wszelkich praw autorskich przynależących do Fundacji) , postanowieniami niniejszych Warunków  oraz dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 

VII. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków.  

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 • Fundacja oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Fundację działalności, Fundacja nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami Serwisu. Fundacja nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 • Fundacja nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub  związku z korzystaniem z zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 • Fundacja nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w zakładce https://ingart.pl/pl/daneosobowe 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejsze Warunki pełnią rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • W przypadku zmiany Warunków , jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Fundacji oraz pod adres e-mail fundacja@ingart.pl
 • Spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane polubownie.
 • W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności