Terms and conditions

Warunki korzystania z serwisu www.INGART.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Fundacji Sztuki Polskiej ING" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie www.INGART.pl w ramach którego Fundacja Sztuki Polskiej ING umieszcza swoje treści.

 

II. DEFINICJE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Fundacji Sztuki Polskiej ING " sformułowania oznaczają:

Fundacja - oznacza Fundację Sztuki Polskiej ING z siedzibą w Warszawie

Serwis - oznacza Serwis Tematyczny ING, poświęcony tematyce sztuki oraz działalności Fundacji

Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Fundacji Sztuki Polskiej ING” materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia pracy oraz ankiety osobowe użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składają się: serwis informacyjny oraz usługi dodatkowe.

Serwis informacyjny - oznacza tę część zasobów serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji.

Usługi dodatkowe - oznaczają tę część zasobów serwisu, do której dostęp użytkowników indywidualnych uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji.

Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU.

 • Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w systemie serwisu.
 • Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako usługi dodatkowe uzależniony jest od rejestracji użytkownika w systemie internetowego serwisu tematycznego i posiadania przez użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
 • Fundacja zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
  • MS Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • [INNE ?]

Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 • Rejestracja Użytkownika indywidualnego następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron www serwisu po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez użytkownika klawisza "WYŚLIJ". Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez użytkownika klawisza "WYŚLIJ" jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika postanowień niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Fundacji Sztuki Polskiej ING "
 • Niezwłocznie po wypełnieniu przez użytkownika formularza rejestracyjnego oraz naciśnięciu przez niego klawisza "WYŚLIJ" użytkownik proszony jest o podanie indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, niezbędnych w celu uzyskania każdorazowego dostępu do części zasobów serwisu określanej jako usługi dodatkowe.
 • Dostęp do usług dodatkowych jest możliwy niezwłocznie po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika indywidualnego.
 • Użycie prawidłowego loginu oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika do systemu i korzystania z usług dodatkowych.

 

V. ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI

Fundacja zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi indywidualnemu nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

 • Fundacja zapewnia zarejestrowanemu użytkownikowi nieodpłatny dostęp do usług dodatkowych na czas nieoznaczony, o ile nie nastąpi zdarzenie o którym mowa w punkcie VII. 1. niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING".
 • Fundacja zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie IX niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING".

 

VI. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING" oraz dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
 • Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

 

VII. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach
  • podania nieprawdziwych danych osobowych,
  • udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
  • naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora serwisu.
 • Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Fundację.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 • Fundacja oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Fundację działalności, Fundacja nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. Fundacja nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 • Fundacja nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
 • Fundacja nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 • Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła.

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 • Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie serwisu przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronach www serwisu.
 • Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz loginu i hasła przydzielonego użytkownikowi.
 • Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu serwisu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 • Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 • Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Fundacji oraz pod adres e-mail fundacja@ingart.pl
 • Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie.
 • W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Fundacji.

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy