Fundacja Sztuki Polskiej ING

Fundacja

Fundacja Sztuki Polskiej ING została stworzona w 2000 r. przez działające w Polsce firmy wchodzące w skład Grupy ING. Działalność Fundacji realizuje politykę CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) Grupy. W Polsce, poza Fundacją Sztuki Polskiej ING, działa jeszcze Fundacja ING Dzieciom.

Celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki współczesnej, w szczególności twórczości młodych artystów. Misji tej służy m.in. tworzenie kolekcji dzieł sztuki. Jako że grupa ING pojawiła się w Polsce na początku lat 90. symbolicznym początkiem kolekcji stał się rok 1990. Gromadzone są tylko dzieła, które powstały po tej dacie.

 

Prace z kolekcji są stale eksponowane w budynkach Fundatorów oraz udostępniane na wystawy zewnętrzne. Wizerunki większości prac są udostępniane na licencjach Creative Commons (zakres licencji przy poszczególnych pracach). Poza budowaniem kolekcji Fundacja jest inicjatorem, organizatorem oraz partnerem projektów artystycznych.

Aktywność Fundacji wpisuje się również w światowy program mecenatu ING, który odgrywa istotną rolę w tworzeniu kultury organizacyjnej Grupy.

Logo fundacji zostało zaprojektowane przez Jacka Walesiaka. 

Statut Fundacji

Rozdział 1
postanowienia ogólne

§ 1

Fundatorami „fundacji sztuki polskiej ing” zwanej dalej fundacją są następujące spółki:
1. Ing bank n.v. z siedzibą w amsterdamie (holandia), przy strwainskylaan 2631,
2. Ing bank śląski s.a. (poprzednio działająca pod firmą bank śląski s.a.) z siedzibą w katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,
3. Ing towarzystwo ubezpieczeń na życie polska s.a. (poprzednio działająca pod firmą towarzystwo ubezpieczeń na życie nationale-nederlanden polska s.a.) z siedzibą w warszawie przy ul. Ludnej 2,
4. Ing lease (polska) sp. Z o.o. z siedzibą w warszawie, przy pl. Trzech krzyży 10/14,
5. Ing investement management (polska) s.a. (poprzednio działająca pod firmą ing bsk asset management s.a.) z siedzibą w warszawie, przy pl. Trzech krzyży 10/14,
6. Ing real estate development sp. Z o.o. (poprzednio działająca pod firmą ing real estate sp. Z o.o.) z siedzibą w warszawie, ul. Złota 59.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa

§ 4

1. Terenem działalności fundacji jest obszar rzeczypospolitej polskiej
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych fundacja może prowadzić działalność poza granicami rzeczypospolitej polskiej.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa zagraniczne, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez fundację lub dla samej fundacji.

§ 7

Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział 2
Cele i zasady Fundacji

§ 9

Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju polskiej sztuki.

§ 10


Wspierając artystów działających w obszarze sztuk wizualnych, Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1 .Organizowanie i finansowanie:
- wystaw artystycznych,
- stypendiów i nagród dla artystów,
- konferencji, seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
- działalności informacyjnej i wydawniczej,
- innych działań realizujących cel Fundacji.
2. Stworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej powstałych po 1990 roku.
3. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętymi celami Fundacji,
4. Współpracę z zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie objętym celami Fundacji,
5. Skupianie wokół celu Fundacji artystów, krytyków, miłośników sztuki i przedstawicielstwa zagraniczne.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 9 000 PLN (słownie dziewięć tysięcy złotych), wymieniony i opisany w akcie notarialnym jej ustanowienia z dnia 14 marca 2000 roku, sporządzonym przez notariusza Andrzeja Przybyłę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Wspólnej 65/21, Repertorium nr 982/2000.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:
1.darowizn pochodzących od Fundatorów i Darczyńców, jak również z darowizn oraz spadków i zapisów fizycznych,
2. dochodów ze zbiórek publicznych
3. odsetek bankowych od lokat,
4. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw.

§ 15

Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w § 14 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział 4
Organy Fundacji

§ 16

Organami Fundacji są:
• Rada Darczyńców
• Rada Fundacji
• Zarząd

§ 17

1.Radę Darczyńców tworzą podmioty, które zadeklarowały stałą gotowość przekazywania darowizn na rzecz Fundacji w zakresie określonym przez Radę Fundacji i zostały powołane do Rady Darczyńców na podstawie uchwały Rady Fundacji.
2.W przypadku zaprzestania finansowania Fundacji przez Darczyńcę, Rada Fundacji ma prawo podjąć uchwałę o odwołaniu Darczyńcy z Rady Darczyńców.

§ 18

1.Radę Fundacji tworzą osoby desygnowane przez Fundatorów i członków Rady Darczyńców. Każdy z Fundatorów (za wyjątkiem ING Bank Śląski S.A. , który ma prawo wskazać 5 (pięciu) reprezentantów do Rady Fundacji ) i każdy z członków Rady Darczyńców ma prawo wskazać jednego reprezentanta do Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów .
4. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Prezes Zarządu.
6. Przedstawiciel Zarządu Fundacji może zostać zaproszony na posiedzenie Rady Fundacji

§ 19

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos Przewodniczącego.
2. Rada Fundacji może również podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Do kompetencji Rady należy:
- ustanawianie zasad, strategii i polityki Fundacji,
- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
- kontrolowanie i ocenianie prac Zarządu,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
- podejmowanie uchwał w sprawie zakresu partycypacji Fundatorów i Darczyńców w finansowaniu działalności Fundacji
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Darczyńców,
- podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § § 25.2. 27.2, 28.2,29.2 i 31.

§ 20

Zarząd składa się od jednej do pięciu osób w tym Prezesa i jest powoływany przez Radę Fundacji.

§ 21

Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

§ 22

1. Rada Fundacji może odwołać Zarząd lub członka Zarządu w każdym czasie.
2. Członek Zarządu ma prawo zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji zgodnie z zasadami, strategią i polityką ustalonymi przez Radę Fundacji,
- przyjmowanie darowizn pochodzących od Fundatorów , Darczyńców, i innych podmiotów prawa, spadków i zapisów osób fizycznych zgodnie z zasadami, strategią i polityką ustalonymi przez Radę Fundacji,
- uchwalanie programów działania oraz roboczych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
- występowania z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa 2 członków Zarządu łącznie.

§ 25

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundacji.

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące

§ 27

1. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd Regulamin.
2. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 28

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
2. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji

§ 29

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
2. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
3. Połączenie nie może nastąpić, gdyby w jego wyniku nastąpiła istotna zmiana celu Fundacji.

§ 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 31

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 32

Majątek po likwidacji Fundacji przekazuje się Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie.

§ 33

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 34

Fundacja składa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok.

Współpraca z Zachętą

W trosce o jak najwyższy poziom działania fundacji w 2004 roku Zarząd podpisał umowę o współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki. Od tamtego momentu instytucje wspierają się wzajemnie: Zachęta wspiera fundację wiedzą i doświadczeniem, a fundacja przekazuje darowizny, które są przeznaczane na zakup konkretnych dzieł sztuki do kolekcji stałej Zachęty.

Dotychczas Fundacja Sztuki Polskiej ING przekazała darowizny za które zakupiono następujące prace:


Zakupione w 2004 r.

 • Cezary Bodzianowski "Atrament sympatyczny", 2003, instalacja, 15 części: 8 częsci o wym. 30 x 40 cm, 6 części o wym. 18 x 24 cm, 1 część o wym. 21 x 30 cm


Zakupione w 2006 r.

 • Anna Niesterowicz "Gierek", 1999, film, 1'53"
 • Anna Niesterowicz "HH", 2002, film, 9'


Zakupione w 2007 r.

 • Agnieszka Kalinowska, Wielka scena, 2005, wideoinstalacja, 24'35"
 • Ewa Łuczak "Radiowe dni", 2006, wideoinstalacja, 26'4"
 • Robert Kuśmirowski, Jazda godzinna na czas / One Hour Bicycle Speeding, 2007, film wideo, 6’35”


Zakupione w 2008 r.

 • Wojciech Gilewicz "KMS Zachęta", 2007, instalacja: film 8'1" i obiekt malarski, wym. 23,1 x 11,6 x 20,5 cm
 • Sędzia Główny "Wirus w Magnetyzmie serc", 2006, zapis akcji, 14'33"
 • Piotr Wysocki "Aldona", 2006, instalacja: film wideo 15', portret 40 x 30 cm, pastel, plastik


Zakupione w 2009 r.

 • Joanna Rajkowska, "Camping Jenin", 2008, film wideo, 34’2”


Zakupione w 2010 r.

 • Agnieszka Polska, "Wakacje z profesorem", 2008, film wideo, 6'35"
 • Julita Wójcik, "Falowiec", 2005, 2 rysunki, wym. 586 x 37,8 cm

Zakupione w 2011 r.

 • Jakub Julian Ziółkowski "Bez tytułu (ksiądz)", 2010, gwasz, papier, 120 x 80 cm
 • Bartosz Mucha "52 leniwe tygodnie", 2010, ed. 1/2
   

ZAKUPIONE W 2012 R.

 • Anna Molska "Szósty kontynent", 2012, 3-kanałowa wideoinstalacja
 • Jaśmina Wójcik "Zygmunt Stępiński", 2012, 24 rysunki, 21 x 29,7 cm
   

Zakupione w 2013 r.

 •   Aneta Grzeszykowska "Negative Book", 2012/2013, 7 czarno-bialych fotografii, 38 x 50 cm
   

Zakupione w 2014 r.

 • Piotr Bosacki "Rzeczy oczywiste", wideo, 2013, ed. 1/3 + ap, 10 min.

Darczyńcy

Fundacja Sztuki Polskiej ING działa dzięki wsparciu firm należących do grupy ING obecnych w Polsce. Darczyńcami są:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • ING Lease Polska S.A.
 • ING Commercial Finance Polska S.A.
 • ING Services Polska Sp. z o.o.

Władze fundacji

Rada Fundacji

 • Michał Bolesławski – Przewodniczący Rady - ING Bank Śląski S.A.
 • Justyna Kesler – Członek Rady - ING Tech
 • Ewa Łuniewska - Członek Rady - ING Lease Polska S.A.
 • Tomasz Mazurkiewicz - Członek Rady - ING Commercial Finance Polska S.A.

 

Zarząd Fundacji

 • Kamila Bondar - Prezes Zarządu
 • Joanna Dymna - Oszek -  Członek Zarządu - ING Bank Śląski
 • Marcin Kryszeń  - Członek Zarządu - ING Bank Śląski


Opieka merytoryczna nad kolekcją

 • Hanna Wróblewska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
 • Zarząd Fundacji Sztuki Polskiej ING

 

POMOC PRAWNA 

 • Michał Mysłowski - Radca prawny

Kontakt

Fundacja Sztuki Polskiej ING

Puławska 2
02-566 Warszawa
tel. +48 22 820 4286
fundacja [at] ingart.pl

NIP 526-24-61-644
REGON 016334384
KRS 0000068475

Dodaj swoj adres e-mail
This page is licensed under a Creative Commons Attribution License.